شب نوشت های ایمان رئیسی

سایر فعالیت ها

 

١٣٨٨ عضو هیات داورای مسابقه طراحی نمای مرکز تجارت جهانی فرش تبریز

١٣٨٨ نوشتن متن فراخوان ضیافت جهانی یازدهم وبلاگ نویسان معماری

١٣٨٧ تاسیس گروه پژوهشی "معماران قاف Q Architects" با همکاری پنج دوست کارشناس ارشد معماری.

١٣٨٧ تاسیس وبلاگ "طرح معماری پنج" به آدرس www.ad5-qiau.blogspot.com

١٣٨٧ تاسیس وبلاگ "تاریخ، تئوری و نقد معماری" به آدرس www.htcarc.blogspot.com

١٣٨٦ تاسیس وبلاگ "طرح معماری چهار" به آدرس www.ad4-qiau.blogspot.com

١٣٨٦ تاسیس وبلاگ "طرح معماری سه" به آدرس www.ad3-qazviniau.blogspot.com

86-1383 برنامه ریزی و مدیریت مجموعه جلسات " معرفی و نقد معماری امروز ایران" در سی جلسه با همکاری انجمن فرهنگی جامعه مهندسان معمار ایران

86-1383 برنامه ریزی و مدیریت جهت انتشار سی شماره از ویژه نامه ی نامه معماران ایران (جلسات نقد معماری)

1383-86 استاد راهنما و مشاور طرح نهایی دوره کارشناسی ارشد معماری(15 طرح) و دوره کارشناسی معماری(89 طرح) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران

87-1380 همکاری با هیات تحریریه فصلنامه های معمار، آبادی، معماری و شهرسازی، شارستان، معماری و ساختمان، ساخت و ساز  ، معماری و فرهنگ ، آسمانه

1386 عضو هیات داوری نخستین مسابقه ی وبلاگ های معماری ایران

1386 عضو هیات داوری مسابقه مجتمع تجاری بزرگ اندیشه- شهرک اندیشه- تهران

١٣٨٤-٨٨ نوشتن یادداشت های انتقادی و متفرقه در وبلاگ شب نوشت های ایمان رئیسی

1386 شرکت در پنج ضیافت وبلاگ نویسان معماری

 

 

لینک صفحه