شب نوشت های ایمان رئیسی

گفتگو ها

 

١٣٨٧ " گفتگو با رضا دانشمیر"- با همکاری علیرضا تغابنی- فصلنامه شارستان- شماره ٢٣-٢٢، زمستان

١٣٨٧ " گفتگو با مهرداد حدیقی" - با همکاری کاوه بذرافکن، مهیار حدیقی و رامین صفری راد- فصلنامه شارستان- شماره ٢١-٢٠ ، پاییز

۱۳۸۵ "عبور از متن و رسیدن به معماری"– گفتگوی کاظم برآبادی با ایمان رئیسی- روزنامه جام جم - شماره ۱۹۵۱- ۱۲ اسفند- ص ۸

۱۳۸۵ "کوچک، متوسط، بزرگ و البته خیلی بزرگ"– گفتگوی احسان حضرتی با ایمان رئیسی- هفته نامه تخصصی معماری اشراق - شماره صفر- ۱۴ مرداد - ص ۱۲

1383 "به سوی معماری مفهومی"–گفتگوی ایمان رئیسی با سحر درویشانی-ماهنامه ساخت و ساز-شماره 32

1383 "در دنیای افسون زده ای زندگی می کنیم..."- گفتگوی بهرام هوشیار یوسفی با ایمان رئیسی-روزنامه همشهری-شماره 3361

لینک صفحه