مقاله ی ارسال شده به همايش « کانسپت در معماري »

 

تحليل واژه شناختي"Concept " ، "Idea" و گروه واژگان مرتبط

 

ایمان رئیسی

نیما میرزا محمدی

 

چکیده:

اين تحقيق با روش مطالعه‌ي تطبيقي انجام شده است. ابتدا معناي واژگان  Conceptو Ideaرا، با استفاده از 4 فرهنگ لغات انگليسي معتبر ( وبستر، آكسفورد، لانگ من و امريكن هريتيج ) استخراج نموده و ضمن مقايسه‌ي معاني با هم، واژگان مترادف مورد استفاده در هر فرهنگ بدست آمده است. سپس با توجه به درصد فراواني هر واژه، معناي آنها هم با استفاده از  فرهنگ لغات مورد نظر استخراج و تحلیل شده است.

سپس معناي واژگان را در فرهنگ هاي انگليسي- فارسي (فرهنگ معاصر انگليسي- فارسي، باطني و همكاران و فرهنگ پيشرو آريانپور) جستجو نموده و رابطه‌ي معنايي واژگان در انگليسي و فارسي تحليل مي‌شود و سرانجام با جستجوي معناي واژگان در فرهنگ‌هاي فارسي (لغت نامه‌ي دهخدا و فرهنگ فارسي امروز) رابطه‌ي واژگان انگليسي با واژگان فارسي دقيق شده و حوزه‌ي كاربردي هر يك تعريف مي‌شود.

سرانجام ضمن تحليل معناي واژگان مورد نظر، واژگان مرتبط سطح بندي شده اند.

/ 0 نظر / 21 بازدید