مقاله ی ارسال شده به اولين کنگره ی بين المللی طراحی شهری- اصفهان ۱۳۸۵

عنوان:

 

تحليل الگوهاي رفتاري مردم در محله‌ي پايين محله قزوين 

 ) با استفاده از رويكرد چيدمان فضا[1] (

 

پژوهشگران:

ايمان رئيسي[2]

ابوالفضل حبيبي[3]

 

 

چکيده:

در اين تحقيق از روش تحقيق کيفی جهت تحليل الگو های رفتاری مردم در محله ی پايين محله ی قزوين استفاده شده است. ابتدا اطلاعات مورد نياز تحقيق در دو بخش جمع آوری شده است: ۱- شناخت و کاربرد تئوری چيدمان فضا در محله ۲- شناخت الگو های رفتاری مردم محله

سپس با تحليل فضاهای کالبدی از روش چيدمان فضا و تحليل الگوهای رفتاری مردم به نقشه ها و دياگرام هايی دست يافته ايم که در پيوست ارائه شده اند و در پايان نتايج تحقيق ارائه شده است.

 

واژگان کليدی: الگوهای رفتاری، فضا ی محله، چيدمان فضا، پايين محله، قزوين


[1] Space Syntax

2  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين، imanraeisi@gmail.com

3 دانشجوي كارشناسي‌ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين، habibi@tavana.net 

(خانم پريسا حکيميان در جمع آوري اطلاعات ميداني اين تحقيق با پژوهشگران همکاري داشته‌اند.)

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید