مدرسه خان شیراز

تصویر: پلکان جانبی مدرسه خان شیراز / ایمان رئیسی، ۱۳۷۸

/ 2 نظر / 64 بازدید
ابوالفضل حبيبی

'فضای عنوان' با 'عكس' همخوانی دارند... به انسان احساس فکنده شدن دست می‌دهد!