بررسی رابطه‌ی بین خلوت و تعامل در ساختمان­های مسکونی قزوین

این مقاله در راستای رساله کارشناسی ارشد خانم مهندس حسینی نوشته شده و مجوز انتشار در فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر را دریافت نموده است.

بررسی رابطه‌ی بین خلوت و تعامل در ساختمان­های مسکونی قزوین

نوشته ی ایمان رئیسی و الهه سادات حسینی

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه‌ی دو نیاز انسان در حوزه‌ی روانشناسی محیط با عنوان خلوت و تعامل می­پردازد که با مفاهیمی چون تراکم و ازدحام مرتبط است. هدف اصلی، بررسی تاثیر تامین خلوت بر تعاملات انسان‌ها در ساختمان­های مسکونی قزوین می­باشد. در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی در ترکیب با روش تحقیق پیمایشی استفاده شده‌است. فرضیه‌ی پژوهش با این مضمون که رسیدن به سطح مطلوب خلوت می­تواند کیفیت تعاملات اجتماعی را بهبود بخشد، از طریق پرسشنامه در جامعه‌ی نمونه‌ی ساختمان­های مسکونی شهر قزوین، به آزمون گذاشته شده است و این نتیجه حاصل شده است که تامین خلوت مانع احساس ذهنی ازدحام و تنش بوده و در کیفیت روابط متقابل مردم تاثیرگذار است. لذا پیشنهاد شده است که سعی شود با رعایت اصول طراحی برای تامین خلوت در ساختمان‌های مسکونی، مانند طراحی موانع واقعی و نمادین، تعریف قلمروهای خصوصی و عمومی و افزودن عناصر کارکردی مناسب، تعامل انسان‌ها افزایش یابد.

واژه‌های کلیدی

خلوت، نظارت بر مرزها، تعاملات اجتماعی، ساختمان‌های مسکونی

/ 0 نظر / 138 بازدید