سئوالات درس تحليل فضای شهری


دانشجویان گرامی فقط به هفت سئوال از ده سئوال زير پاسخ دهيد: ( هر سئوال 2  نمره دارد.)

1-     محله یکی از عناصر سيماي شهر کوین لینچ است، با ذكر مثالي آنرا توضيح دهيد؟

2-     انعطاف پذیری و غنای حسی دو اصل از اصول محيط هاي پاسخده هستند، آنها را با ذکر مثال توصیف کنید.

3-     روش چیدمان فضاSpace Syntax   را به همراه ترسیم دیاگرام توصیف كنيد؟

4-     محله ی بازار واقع در شهر قزوین را با استفاده از جدولSWOT   تحلیل نمایید؟

5-     کیفیت های بصری و ادراکی زیر را تعریف کنید:

وضوح- تراکم- سلسله مراتب- تجانس

6-     رابطه ی انسان- محیط را با استفاده از مدل غربی و مدل شرقی توصیف نمایید؟

7-     دو مورد از انواع سازماندهی فضایی در مقیاس مجموعه های شهری را نام برده و در مورد هر یک به اختصار توضیح دهید.

8-     طرح نوشهرها یا شهرهای جدید را توصیف نمایید و دو مورد از نقاط مثبت و دو مورد از نقاط منفی این طرح را نام ببرید.

9-     هویت در "شهر عام" چه جایگاهی دارد؟

10-   یک فضای شهری مطلوب را در هشت مورد توصیف نمایید.

موفق باشید

 

/ 0 نظر / 26 بازدید