خبر

شماره ی زمستان فصلنامه ی معماری و فرهنگ منتشر شد.

در این شماره مقاله ای از کنت فرامپتون با عنوان «منطقه گرایی انتقادی» به ترجمه ی من ارائه شده است که امید وارم مورد استفاده قرار گیرد. 

البته فکر می کنم توزیع این شماره  بعد از تعطیلات انجام شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید