ستایشگر فرهنگ مدرن در معماری: رم کولهاس

شماره ی ١٠۴٨ روزنامه ی خواندنی شرق، شنبه ۶ شهریور ١٣٨٩، صفحات ٨ و ٩ مطالبی را به رم کولهاس اختصاص داده است.

بخش زیادی از مطالب این دو صفحه توسط دوست و همکار توانمند، آقای مهندس آرش بصیرت، سردبیر سایت تخصصی معماری و شهرسازی اتووود نوشته و ترجمه شده است. متنی کوتاه در مورد رم کولهاس، نوشته ی رافائل مونئو و ترجمه ی آقای مهندس حسام عشقی صنعتی و من هم در ابتدای صفحه ی ٨ منتشر شده است. متن مذکور بخش کوتاهی از فصل "رم کولهاس" کتاب "اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر" است.

توضیحات سردبیر محترم سایت اتووود:

{لینک های} "ضمیمه شده مجموعه یادداشت هایی هستند که شاید بتوان همگی آن ها را تحت عنوان نظریه های انقیاد شهری صورت بندی نمود، دیگر بارزه ی مشترک این دو رم کولهاس است که تمامی یادداشت ها پیرامون او یا توسط او شکل گرفته اند لینک اول حاوی سه مقاله/ یادداشت است که اولینشان به تاریخ نگاری مختصری است که به شکل گیری کولهاس و چگونگی مواجه او با شهر می پردازد توسط ایمان رییسی با هم کاری اقای عشقی صنعتی به فارسی برگردانده شده و نسخه الکترونیکی ان را می توانید این جا مشاهده فرمایید

http://etoood.com/Security/Article/Article.aspx?ArtKey=216

لینک دوم ترجمه من از نوشتار متفکر ایتالیایی انتونیو نگری است که با واسطه قرار دادن مقالات "فضـــای پس ماند" و" بزرگی" از کولهاس نظریه انقیاد شهری را پی می گیرد، نسخه الکترونیکی ان را نیز می توانید این جا مشاهده فرمایید

http://etoood.com/Security/Article/Article.aspx?ArtKey=217

لینک سوم نوشتاری است از خودم که بسط اتیملژیک و تاریخ نگارانه مفاهیم مطرح شده در نوشتار انتونیو نِگری و یافت تبیین های عینی در اثار کولهاس برای مفاهیم انتزاعی مطرح شده در ان مقاله می پردازد، نسخه الکترونیکی ان را نیز می توانید این جا مشاهده فرمایید

http://etoood.com/Security/Article/Article.aspx?ArtKey=218

چهارمین لینک هم ترجمه من است از یادداشتی نوشته سارا وایتینگ که به بررسی یکی از مثال های عینی  مطرح شده در نوشتار انتونیو نگری می پردازد و در شرق دور به چاپ رسیده است و نسخه الکترونیکی ان را نیز می توانید این جا مشاهده فرمایید

http://etoood.com/Security/Article/Article.aspx?ArtKey=219

" با اندکی تصرف.

 

/ 0 نظر / 70 بازدید