برنامه درس روش تحقيق

بنام خداوند جان و خرد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين                                                          

نام درس : روش تحقیق

دانشكده معماري و عمران                                                                                  

تعداد واحد : 2

گروه آموزشي معماري                                                                          

نيمسال : دوم 86-1385

دوره : كارشناسي معماري                                                              

مدرس : دکتر ايمان رئيسي

            

 

 

هدف درس روش تحقیق:

هدف این درس آشنایی با اصول و قواعد یک تحقیق علمی است. این هدف در قالب سه برنامه پیگیری خواهد شد. ابتدا با تحلیل یک مقاله ی منتشر شده، با ساختار یک مقاله ی پژوهشی آشنا می شوید، سپس بصورت تئوری، فرایند شکل گیری یک تحقیق علمی را فراگرفته و سرانجام آموخته های خود را در قالب یک مقاله ی پژوهشی ارائه می نمایید. لازم به ذکر است که در کلیه ی مراحل ذکر شده از راهنمایی های مدرس بهره خواهید گرفت.

 

برنامه هفتگي :

 

جلسه اول: طرح مسئله و اهميت موضوع/ تمرين طوفان ذهني/ پژوهش چیست؟/ ارائه خلاصه ای از برنامه كلاس /طرح موضوع پروژه ها

جلسه دوم: مفهوم و فلسفه ی تحقیق علمی/ هدف و فرایند تحقیق علمی/ کرکسیون انتخاب مقالات جهت تحلیل

جلسه سوم: انواع تحقیقات علمی/ کرکسیون تحلیل مقالات

جلسه چهارم: انتخاب، تعریف و بیان مسئله ی تحقیق/ کرکسیون تحلیل مقالات

جلسه پنجم: تدوین فرضیه/ کنفرانس تحلیل مقالات

جلسه ششم: روش های گرد آوری اطلاعات/ مصاحبه/کنفرانس تحلیل مقالات

جلسه هفتم: پرسشنامه/کاربرد اینترنت در پژوهش /کنفرانس تحلیل مقالات

جلسه هشتم: کد گذاری،استخراج و طبقه بندی داده ها/ کرکسیون موضوع و پرسش اصلی تحقیق

جلسه نهم: تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج/ کرکسیون موضوع و پرسش اصلی تحقیق

جلسه دهم: تنظیم و تدوین گزارش تحقیق/ کرکسیون هدف و فرضیات تحقیق

جلسه يازدهم: تجزیه و تحلیل یک پروژه تحقیقاتی نمونه/کرکسیون پروژه های تحقیقی دانشجویان

جلسه دوازدهم: کرکسیون پروژه های تحقیقی دانشجویان 

جلسه سیزدهم: کرکسیون پروژه های تحقیقی دانشجویان

جلسه چهاردهم: کرکسیون پروژه های تحقیقی دانشجویان

جلسه پانزدهم: جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده

جلسه شانزدهم: تحویل پروژه نهایی

 

روش ارزش یابی درس روش تحقیق:

 

کنفرانس تحلیل مقاله ی منتشر شده ........................................................................................3 نمره

پروژه ی تحقیق اصلی .................................................................8 نمره

امتحان پایان ترم ........................................................................8 نمره

کرکسیون روند انجام تحقیق ........................................................1 نمره

حضور فعال در کلاس...................................................................1 نمره

 

توضیح:

-         تحلیل مقالات باید بوسیله ی نرم افزار Power Point ارائه شود.

-         پروژه ی تحقیق اصلی باید در نرم افزارWord   تایپ شده و بصورت pdf به آدرس پست الکترونیک مدرس فرستاده شود.

-         پروژه های مورد نظر در قالب گروه های دو نفره انجام خواهد شد.

-         چنانچه پروژه ای برگزیده شود، در یکی از نشریات تخصصی معماری منتشر خواهد شد.

 

منبع امتحان:

-         حافظی، محمدرضا(1382)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت،

 

فهرست تعدادی از منابع:

-         اتو، وین(1384)، معماری و اندیشه ی نقادانه، امینه انجم شعاع، تهران: فرهنگستان هنر

-         گروت، لیندا و دیوید وانگ(1384)،روش های تحقیق در معماری، تهران: دانشگاه تهران

-         رفیع پور، فرامرز(1382)، کندوکاوها و پنداشته ها (دو جلدی)، تهران: شرکت سهامی انتشار

-         لیدی، پل دی(1380)، تحقیق کاربردی، علی یاران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

-         آریان پور، امیر حسین(1378)  آیین پژوهش، تهران: گستره

-         سارو خانی، باقر(1378) روش های تحقیق در علوم اجتمایی ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

-         فاخر، علی اکبر(1378)، ابزار عمومی تحقیق ، تهران: دانشگاه تهران

-         ین، رابرت(1382)، تحقیق موردی، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی

-         مارشال، کاترین و راس من، گرچن(1377)، روش تحقیق کیفی، علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی

-         محمودی، سید امیر سعید(1382)، "مروری بر مقوله ی تحقیق و روش های متداول آن در معماری"، فصلنامه آبادی، شماره 39 ،تابستان

-         پرنده، علی(1380)، کاربرد اینترنت در پژوهش ، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی

/ 0 نظر / 46 بازدید