/ 2 نظر / 64 بازدید
فردین نجفی

سلام خداحافظ چیز تازه اگر یافتید بر این 2 اضافه کنید تا بل پیدا شود این در گمشده بر دیوار باز فارغالتحصیلانی از جنس دیگه: البته به گفته خودشان و استادشان. ما به فارغ التحصیلانی مثل اقای قبادیان و افتخاراتی مثل پیرنیاو زارعی نیازی نداریم. کثانی که تعداد اشتباهات تیوریک،جامعه شناسی،و فلسفه انها ادم را به شک می اندازد که کی به اینها مدرک داده. من حاضرم در یک مقاله تمام اشتباهات انها را بگویم. البته الان من یک کافر تلقی میشوم چون به امام پیرنیا توحین شده. ختاصه امیدوارم شماها مثل اینها نشوید

علي

ما کشاورزی ما می شو. 09143103735رولستای مستیم کم درامت ومنابع طبی همشه جتو گیر ومانع