چند صدایی در هنر ایران

  فرهنگستان هنر قصد دارد در اسفند ماه همایشی با عنوان "چند صدایی در هنر ایران" برگزار نماید. از سوی آقای دکتر اسلامی جهت شرکت در پانل معماری این همایش دعوت شده ام و خلاصه مقالات زیر جهت ارائه پیشنهاد شده است.

خواهشمند است مرا با نظرات خود یاری فرمایید. مقاله ی مشابه یا منبع مرتبط یا ...

 

عنوان: " معماری افقی - معماری چند صدا "

چکیده

مقاله از سه بخش تشکیل می شود: در بخش مقدمه، بحث معماری افقی با توجه به اندیشه های ژیل دلوز و بحث چند صدایی با توجه به اندیشه های میخائیل باختین طرح می شود، در بخش بدنه ضمن انتخاب تعدادی از بناهای شاخص معماری معاصر از جمله کتابخانه ژوسیو، ترمینال بندر یوکوهاما، مرکز فاینو و سینما پارک ملت به تحلیل آثار مذکور پرداخته می شود. ضمناً در این بخش از تئوری میدان که توسط ادوارد لورنتز- دانشمند هواشناس آمریکایی- استفاده خواهد شد. پرسش اصلی در این تحقیق چگونگی استفاده از معماری چند صدا در آثار شاخص معماری امروز جهان و ایران است و در بخش نتیجه گیری اصول کلی مورد استفاده در این نوع معماری ارائه خواهد شد.

واژگان کلیدی: معماری معاصر، ژیل دلوز، میخائیل باختین، چند صدایی.

منابع پیشنهادی:

احمدی، بابک(1378)، ساختار و تاویل متن، نشر مرکز.

باختین، میخائیل (1380)، سودای مکالمه، خنده، آزادی، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر چشمه.

جنکز، چارلز (1384)، معماری پرش کیهانی، ترجمه وحید قبادیان و داریوش ستارزاده، نشر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

دلوز، ژیل (1378)، اندیشه ی ایلیاتی، ترجمه لیلی گلستان، در کتاب "سرگشتگی نشانه ها"، ویرایش مانی حقیقی، نشر مرکز.

دلوز، ژیل و گتاری، فلیکس (1378)، ادبیات اقلیت چیست؟، ترجمه بابک احمدی، سرگشتگی نشانه ها، ویرایش مانی حقیقی، نشر مرکز.

دلوز، ژیل و گتاری، فلیکس (1381)، ضد- ادیپ: کاپیتالیسم و شیزوفرنی، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، در کتاب "از مدرنیسم تا پست مدرنیسم" ویرایش عبدالکریم رشیدیان، نشر نی.

رئیسی، ایمان (1381)، میدان تهی، فصلنامه آبادی، شماره 36.

نامور مطلق، بهمن(1387)، باختین، گفتگومندی و چند صدایی مطالعه ی پیشابنیامتنیت باختین، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 57، بهار.

 

عنوان:

" تحلیل محتوای دو مقاله در نقد معماری امروز ایران با رویکرد چند صدایی"

چکیده:

مقاله از سه بخش تشکیل می شود: در مقدمه به رویکرد چند صدایی با تاکید بر اندیشه های باختین اشاره می شود و ضمن تعریف بستر مورد نظر جهت مطالعه به مفهوم نقد معماری خواهد پرداخت. در بخش بدنه، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، دو مقاله ی کامران افشار نادری و نگار حکیم در نقد معماری امروز ایران  با رویکرد چند صدایی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. پرسش اصلی در این تحقیق، چگونگی طرح شدن گفتگو مندی در متون نقادانه ی معماری امروز ایران می باشد.

در نتیجه گیری هم به ارائه ی موارد ی که در مقالات منتخب به رویکرد چند صدایی نظر داشته اند، خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی:

تحلیل محتوا، نقد معماری، چند صدایی، ایران، باختین، افشار نادری، حکیم

منابع پیشنهادی:

افشارنادری، کامران (1373)، نقدی پیرامون مبانی نظری پروژه‌ی فرهنگستان‌های ایران (طرح مهندسان مشاور نقش جهان-پارس)، فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 29-28.

باختین، میخائیل (1380)، سودای مکالمه، خنده، آزادی، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر چشمه.

حکیم، نگار (1383)، معماری منطقه گرای انتقادی و کالبد بخشی به هویت در برخی از آثار هادی میرمیران، فصلنامه معمار، شماره 25، تابستان.

رئیسی، ایمان (1387)، نقش نقد در جهت دهی معماری معاصر ایران، رساله دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، منتشر نشده.

ساروخانی، باقر(1378)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، دو جلدی، نشر سمت.

نامور مطلق، بهمن(1387)، باختین، گفتگومندی و چند صدایی مطالعه ی پیشابنیامتنیت باختین، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 57، بهار.

 

عنوان:

" مطالعه تطبیقی پارک لاویلت پاریس با پارک جمشیدیه تهران

با رویکرد چند صدایی"

چکیده:

مقاله از سه بخش تشکیل می شود: در بخش مقدمه رویکرد چند صدایی با تاکید بر اندیشه های باختین طرح می شود و در بخش بدنه ضمن توصیف پارک لاویلت پاریس و پارک جمشیدیه تهران، به تحلیل مفاهیم مورد استفاده در آنها با رویکرد چند صدایی پرداخته می شود.

در نتیجه گیری، ویژگی های چند صدایی مورد استفاده در طرح های مذکور و جنبه های شباهت و تفاوت آنها ارائه می شود.

واژگان کلیدی:

مطالعه تطبیقی، پارک لاویلت پاریس، پارک جمشیدیه تهران، میخائیل باختین، چند صدایی.

منابع پیشنهادی:

احمدی، بابک(1387)، ساختار و تاویل متن، نشر مرکز.

باختین، میخائیل (1380)، سودای مکالمه، خنده، آزادی، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر چشمه.

برادبنت، جفری(1375)، واسازی، ترجمه منوچهر مزینی، نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران.

پاسبان حضرت، غلامرضا (1380)، توسعه پایدار در تهران، با تاکید بر باغ سنگی جمشیدیه، در کتاب " باغ های ایران، نشر بنیاد آغاخان.

نامور مطلق، بهمن(1387)،  باختین، گفتگومندی و چند صدایی مطالعه ی پیشابنیامتنیت باختین، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 57، بهار.

 

 

/ 1 نظر / 47 بازدید
رضا راستگو

ناب آقای به اصطلاح دکتر داریوش ستارزاده!! با باندبازی و رشوه مطابق بقیه کارهایشان کار خود را جلو برده است. به عنوان مثال به روابط پشت پرده سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجانشرقی در زمان ریاست خ م و زند و بندهای افراطی و ارائه نقشه های کپی زنجان به عوض تیپ الگوی مسکن مهر استان آذربایجانشرقی!! بدون تغییر و دریافت 50 میلیون تومان می توان اشاره کرد و نیز مشاوره آٔای شهردار سابق تبریز احتشام حاجی پور بی سواد و درس دادن به امثال بی سوادی چون احتشام حاجی پور و در عوض گرفتن پروژه های میلیونی در آن زمان می توان اشاره کرد