مقاله در حال انتشار

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 اين مقاله در شماره ی آينده ی فصلنامه شارستان به چاپ خواهد رسيد.

 

ریخت شناسی حياط مركزي در خانه‌هاي بوشهر

نوشته ی ايمان رئيسي

 

خلاصه

در اين پژوهش ریخت شناسی حياط مركزي در خانه‌هاي بوشهر مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ابتدا به شرح مختصر اهداف و روش تحقيق پرداخته می شود و با تعريف مورفولوژي به اقليم بوشهر و گونه شناسي معماري مسكوني در آنجا اشاره خواهد شد، سپس جنبه‌هاي مختلف ریخت شناسی  حياط مركزي در خانه‌هاي منتخب بررسي شده و الگوي مناسب براي مسكن اقليمي در بوشهر معرفی می شود و در پايان مهمترين ويژگي‌هاي حياط مركزي در قالب نتيجه‌گيري ارائه خواهد شد.

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
نیما ‌میرزامحمدي

در قسمت مسکن مناسب برای خانه‌های بوشهر به معرفی ديگر فضاهای خانه‌های اين منطقه پرداخته‌ايد؟

ايمان رئيسی

در اين مقاله بطور کلی فضاهای خانه های بوشهر معرفی شده است اما تاکيد اصلی بر عناصر و فضاهايی است که کاربرد اقليمی دارند، بويژه حياط مرکزی.